Zásady ochrany osobních údajů

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC (dále jen „GDPR“) vydané obchodní společností Martin Janda Regalbau & Merchandising s.r.o., IČ 06833161, se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, jako správce osobních údajů
(dále také  „Společnost“ nebo „My“),

Vás (dále také „Vy“), jako uživatele webových stránek  regalbau-merchandising.com

 

informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí:

I. Zpracování osobních údajů v závislosti na věku

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let, a proto osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

II. Rozsah a způsob zpracování osobních údajů

V případě kontaktování naší Společnosti prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti.

Těmito údaji mohou být zejména:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. telefonní číslo
 4. e-mail
 5. místo bydliště
 6. název společnosti
 7. místo podnikání
 8. Identifikační číslo

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme (s výjimkou používání cookies, viz. níže), takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Na našich webových stránkách používáme cookies, které sledují chování uživatelů (tj. krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče – dále jen „Cookies“). Seznam cookies naleznete v dokumentu Zásady cookies.


Společnost může provádět profilování, a to v rámci činností řízení lidských zdrojů. Kromě případů povolených platnými právními předpisy však Společnost nebude Vaše osobní údaje používat k rozhodování výhradně na základě automatizovaného zpracování včetně profilování, které by mělo právní důsledky ve vztahu k Vám nebo Vás obdobně významně ovlivňovalo.

Informace o Vaší osobě shromážděné z webových stránek Společnosti, můžeme slučovat s informacemi shromážděnými off-line nebo od třetích stran.

 

III. Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme výlučně v souladu s účelem zpracování, který je konkrétně popsán ve Vámi samostatně uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (viz předešlý odstavec) je naším smluvním požadavkem a je jím podmíněno to, že:

 1. a) v případě uchazečů o zaměstnání – budete evidován jako uchazeč o zaměstnání v naší Společnosti a že případně v budoucnu dojde k uzavření pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr mezi Vámi a Společností,
 2. b) v případě jiných fyzických osob (vyjma uchazečů o zaměstnání) – dojde k jednání o případném jiném smluvním vztahu mezi Vámi a Společností, či k uzavření příslušné smlouvy.

Pokud jde o případné zpracování Vašich osobních údajů pro vedlejší účel užití, k uvedenému můžete, ale nemusíte udělit souhlas (viz text příslušného souhlasu), a případné neudělení souhlasu k těmto vedlejším účelům nebude mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy.

 

IV. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje tak mohou být předány těmto subjektům:

 • poskytovatelům účetních, daňových a právních poradenských služeb,
 • osobám poskytujícím Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či které jsou jejími obchodními partnery.

 

Vaše osobní údaje také můžeme předávat obchodním partnerům, všichni však sídlí na území Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru či Švýcarska (tyto země dále společně jen jako „EU/EHP“), takže všechna Vaše práva, vyplývající z nařízení GDPR, máte zaručena, neboť se na ně toto nařízení vztáhne taktéž.

K předávání Osobních údajů do třetích zemí, tj. zemí mimo EU/EHP, nedochází.

 

V. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat:

 • po dobu uvedenou v souhlasu se zpracováním osobních údajů (je-li právním titulem pro zpracování pouze Váš souhlas), nebo
 • po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit mezi námi uzavřenou smlouvu, či po dobu nezbytnou k plnění archivačních či jiných zákonných povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty aj. (v případě jiných právních titulů pro zpracování osobních údajů, např. plnění zákonné povinnosti, oprávněný zájem správce aj.).

 

VI. Informace o opatřeních k ochraně osobních údajů ve Společnosti

Společnost prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení a ochraně datových úložišť osobních údajů, kdy bližší způsob ochrany a zabezpečení je uveden v Záznamech o činnosti správce (interní dokumenty Společnosti).

 

VII. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Veškeré dotazy či požadavky na Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese:

gdpr@regalbau-merchandising.com

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

 

Zásady ochrany osobních údajů